Formularz aplikacyjny

ProFarb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią̨, iż:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest ProFarb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 32.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się̨ skontaktować poprzez adres email sekretariat@profarb.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe mogą̨ być przekazywane dostawcom usług IT przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie administratora, a w szczególności dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług kurierskich, pocztowych i przewozowych oraz innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zlecenia lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania przez Panią̨/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani / Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez administratora przez okres 6 miesięcy, który będzie liczony od momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania tej zgody.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani / Panu również̇ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się̨ ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest konieczne do wzięcia w nim udziału.

Plik z CV:

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą informacyjną i przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa.

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez ProFarb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim danych osobowych, które zamieściłam / zamieściłem w moim CV w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.